นายอมรชัย ปงลังกา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน์

 

ภายในปีการศึกษา 2570 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการเป็นพลเมืองที่ดี และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

วารสารประชาสัมพันธ์

E - SERVICE

แบบฟอร์มขอรับเอกสารจากทางโรงเรียน

แจังเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กรอกข้อมูล

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของโรงเรียน

กรอกข้อมูล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top