นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัล เสริมสร้างความรู้ เข้าเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ทุกคน ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีผลปิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต โดยมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านการประชุมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั่งที่ 1/2566 วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น

Scroll to Top