วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2566

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดย นายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม

Scroll to Top