วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2567

วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2567     กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้เรื่องโทษ พิษภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา โดยมีคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่บง มาให้ความรู้แก่นักเรียน และแนะนำแนวทางการป้องกันให้ห่างไกลจากพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า

Scroll to Top