วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2566

วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ” ซึ่งได้จัดฐานการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่ ฐานการแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น ฐานการทำขนมไทย และฐานการทำเครื่องดื่มสมุนไพร โดยการจัดกิจกกรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

Scroll to Top