วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2566

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ครบรอบ 49 ปี และทำบุญเนื่องในวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  ปลูกหญ้าสนามกีฬา และร่วมโรงทาน (เราจะทำดีด้วยหัวใจ)

Scroll to Top