วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16/2566

วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะชีวิต สู่ภูมิคุ้มกันรอบด้านของนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลโชคชัย ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลโชคชัย โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. โรงเรียนบ้านดอย โรงเรียนบ้านดอนงาม และ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลโชคชัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกกรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Scroll to Top