วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม

Scroll to Top