วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17/2566

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้นำนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตา รับการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตา ตามโครงการ                 “รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท” เพื่อให้เด็ก ๆ มีความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น มีโอกาสในการเรียนรู้ พร้อมกับดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป สามารถช่วยเหลือตัวเอง และครอบครัวได้

Scroll to Top