วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17/2567

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายอมรชัย  ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้นิเทศ ติดตามความพร้อมของห้องเรียนภาคเรียนที่ 1             ปีการศึกษา 2567 โดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะครู เพื่อให้คำแนะนำแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Scroll to Top