วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18/2566

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดยนายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู บุคลากร นักเรียน และประชาชน ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาขึ้น เพื่อให้คณะครู บุคลากร นักเรียน และประชาชนบ้านขุนแม่บง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ และจะมีการถวายเทียนพรรษาต่อไป

Scroll to Top