วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2566

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้เปิดภาคเรียนเป็นวันแรก นายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้พบปะนักเรียน เพื่อกล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดเทอม และปฐมนิเทศนักเรียน      เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติตน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 อีกทั้งยังได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Scroll to Top