วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2567

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดอบรมโครงการป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียน ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย  โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการทำสเปย์ไล่ยุง โดยมีคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงน้อย และคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่บง  มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

Scroll to Top