วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21/2566

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชค. ได้จัดกิจกรรม “เสริมทักษะภาษายังกฤษ” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. โดยมีวิทยากรเจ้าของภาษามาให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะภาษายังกฤษเพิ่มขึ้น และได้ความสนุกสนาน ได้ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

Scroll to Top