วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22/2566

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัด ”กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนในเรื่องของความกตัญญูกตเวที ตลอดจน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว  โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งภายในงานยังได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น รวมทั้งการมอบดอกมะลิและการ์ดวันแม่เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหว่างแม่กับลูกอีกด้วย

Scroll to Top