วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23/2566

วันที่ 11 – 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ตัวแทนจากโรงเรียนในอำเภอดอยหลวง ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย “อบรมแกนนำเยาวชนจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ครั้งที่ 2 ค่าย “CR-PAO YOUTH & NETWORK CAMP 2023” ระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ M Boutique Resort อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดโดยสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ CR-PAO Youth Center… เพื่อนำความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาอำเภอบ้านเกิดให้มีคุณภาพต่อไป

Scroll to Top