วารสารประชามสัมพันธ์ ฉบับที่ 24/2566

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา “เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Scroll to Top