วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25/2566

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัด “กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ประจำปีการศึกษา 2566” โดยได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็น

Scroll to Top