วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 26/2566

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วม “กิจกรรมที่ 3 เยาวชนเชียงรายคนมีดี เยาวชนอาสาพัฒนาเชียงราย ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง…เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ เพิ่มทักษะในการดำเนินงาน มีเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเกิดทักษะกระบวนการคิดใหม่ๆ

Scroll to Top