วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3.1/2566

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและทางการศึกษา โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้รณรงค์และตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมและแนวทางที่เหมาะสม ให้กับบุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลอื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อืน ซึงเป็นไปตามนโยบายของรัฐตามแนวปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปะพฤติมิชอบ

Scroll to Top