วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2566

วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดย นายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งการดำเนินการด้านต่าง ๆ    การจัดการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมา และได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะครูที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาหารือและนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

Scroll to Top