วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2567

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดย นายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแจ้งการดำเนินการด้านต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมา และได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะครูที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาหารือและนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

Scroll to Top