วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 30/2566

วันพุธ ที่ 2 0 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม “กิจกรรมมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย ประจำปี 2566” และขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธารทิพย์ แซ่เลี้ยว นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ที่ได้รับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติ คุณงามความดี เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

Scroll to Top