วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31/2566

วันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2 เข้าร่วม “อบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด” จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลโชคชัยร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Scroll to Top