วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32/2566

วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัด  “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าของนักเรียน เชิญ ชิม ช้อป ใช้” เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าจากฝีมือนักเรียน และได้จัด “กิจกรรมเวทีหนูทำได้”  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและมีความกล้าแสดงออก

Scroll to Top