วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  โรงเรียนบ้านขุนแม่บงตชด. นำโดย นายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.  ครั้งที่ 2/2566 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และร่วมคิด ร่วมทำในการพัฒนาโรงเรียน ให้มีคุณภาพต่อไป

Scroll to Top