วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38/2566

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิชีวาพรได้มาจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านขุนแม่บง  ตชด. ขอขอบคุณมูลนิธิชีวาพรที่ให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนในต่างจังหวัด

Scroll to Top