วารสารประชามสัมพันธ์ ฉบับที่ 39/2566

วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดย นายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งการดำเนินการด้านต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมา และได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้พบปะครูที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาหารือและนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

Scroll to Top