วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42/2566

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การทำกระทง การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การแสดงของนักเรียน และจัดกิจกรรมตลาดนัดขึ้น เพื่อเป็นการฝึกทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานที่จริงให้แก่นักเรียน

Scroll to Top