วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ขุนแม่บงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย

Scroll to Top