วารสารประปาสัมพันธ์ ฉบับที่ 44/2566

วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ประจำปี 2566” เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติ ทักษะชีวิต ผ่านการทำกิจวัตร เเละกิจกรรมต่าง ๆ และนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งต่อความดีให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนต่อไป…

Scroll to Top