วารสารประชามสัมพันธ์ ฉบับที่ 46/2566

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566 นายอมรชัย  ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ประจำภาคเรียน 2/2566 ของโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้สอน และนักเรียน และดูความเรียบร้อยของห้องเรียน ให้มีคุณภาพต่อไป… “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล”

Scroll to Top