วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 48/2566

วันอังคาร ที่ 26 เดือน ธันวาคม โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน ระดับชั้นปฐมวัย พร้อมกับผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ประจำปีการศึกษา 2566 ณ  งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย โดยอำเภอดอยหลวง (สี่เผ่าชาวดอยหลวง)

Scroll to Top