วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2567

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้มาเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ ใหม่ ๆ ณ โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ โดยมีความคาดหวังว่าจะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร หน่วยงาน หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในบทบาทหน้าที่สำคัญของแต่ละบุคคลต่อไป

Scroll to Top