วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย “กลุ่มต้นกล้าความดี” ครั้งที่ 5 กิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ หอประชุมอำเภอดอยหลวง

Scroll to Top