วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54/2566

วันที่ 15-16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี                      ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.

Scroll to Top