วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56/2566

วันอังคาร ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566        โดยมีนายณัฎฐกิตติ์ ฐานจรรยาบรรณ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขุนแม่บง เป็นประธานในพิธีเปิด  อีกทั้งยังมีคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านดอนงาม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา                การมอบเกีรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ การแสดงความสามารถของนักเรียน และยังได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน

Scroll to Top