วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่57/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ และวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดยนายอมรชัย ปงลังกา                 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียน ระชั้นชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

Scroll to Top