วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6/2566

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นำวินัย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันพุธ ที่ 24 และวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ และนำความรู้มาปรับใช้ ในชีวิตประจำวันได้

Scroll to Top