วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2566

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนผู้กำกับและลูกเสือโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือช่อสะอาด ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยไร่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับพี่น้องลูกเสือในโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ให้มีคุณภาพต่อไป

Scroll to Top