วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2567

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านเมืองรอง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ถึง  นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง

Scroll to Top