ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. กําหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ อันเนื่องมาจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ แบ่งเป็น 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
2. ร้องเรียนทางเพจ Facebook
3. ร้องเรียนผ่านทาง E-mail
Scroll to Top